top of page

Vad är en försvarsadvokat?

Vad är en försvarsadvokat?

En försvarsadvokat, eller en offentlig försvarare, är en advokat som arbetar med brottmål och som åtar sig ett uppdrag att försvara människor som är misstänkta eller anklagade för brott. Alla advokater är inte försvarsadvokater, men alla försvarsadvokater är advokater. 

Vad är en offentlig försvarare?

En offentlig försvarare förordnas (utses) av domstolen och får i uppdrag att försvara och biträda personer som är misstänkta eller anklagade för brott. Det är i princip endast advokater som kan förordnas av domstolen som offentliga försvarare. Det finns undantagssituationer där biträdande jurister på en advokatbyrå kan förordnas som offentliga försvarre, men det är mycket sällsynt.

Vad är skillnaden mellan en offentlig försvarare och en försvarsadvokat?

Det korta svaret är att det i princip inte är någon skillnad mellan en försvarsadvokat och en offentlig försvarare, En offentlig försvarare är en försvarsadvokat och tvärtom. Det finns situationer där en försvarsadvokat anlitas privat och inte förordnas av domstolen och då är den försvarsadvokten inte en offentlig försvarare.

Vad är en försvarsadvokats uppgift?

En försvarsadvokat har i uppdrag att tillvarata klientens rättigheter och bevaka dennes intressen. När klienten är misstänkt för brott betyder detta att försvarsadvokaten har i uppgift att ge råd till klienten samt försvara klienten mot brottsanklagelserna under förundersökningen, vid förhör och vid rättegången.

 

Det betyder inte nödvändigtvis att alla klienter förnekar brott och att försvarsadvokaten alltid försöker få klienten frikänd, men det kan vara viktigt ändå att ha en rådgivare vid sin sida som ser till att inga rättigheter kränks. Det kan också handla om annat än skuld. Det kan handla om exempelvis skadestånd med anledning av brott eller vilken påföljd (straff) som ska väljas. Är fängelse lämpligt eller finns det alternativ, exempelvis vård eller samhällstjänst? Man skulle kunna säga att försvarsadvokatens främsta uppgift är att se till att rättegången blir rättvis för klienten. Rätten till en rättvis rättegång är en absolut rättighet och en mänsklig rättighet. Det är en av de absolut viktigaste byggstenarna i ett demokratiskt samhälle. 

Arbetar en försvarsadvokat med alla typer av brottmål?

En försvarsadvokat försvarar individen och inte brottet. Det flesta försvarsadvokater åtar sig därför alla typer av mål, men det finns vissa försvarsadvokater som väljer att avstå vissa typer av mål av olika skäl. Ekobrott är ett exempel på brott som vissa advokater väljer att inte arbeta med. Ekobrottsmål kan vara omfattande och komplexa varför det krävs att man har viss erfarenhet av ekobrottsutredningar. En försvarsadvokat har ingen skyldighet att acceptera ett uppdrag utan kan alltid tacka nej.

Däremot kan försvarsadvokater specialisera sig inom vissa brottstyper.

 

Vi på Advokatfirman COBRA arbetar med alla typer av brott och vi har en bred erfarenhet av ekonomisk brottslighet (ekobrott). Vi har även genomfört specialistutbildning inom ekobrott.

Vad kostar det att anlita en försvarsasdvokat?

En försvarsadvokat som förordnas av domstolen är en offentlig försvarare. I princip alla försvarsadvokater i Sverige åtar sig uppdrag som offentliga försvarare. Timarvodet för försvarsadvokater bestäms av domstolsverket och ändras varje år (se Domstolsverket) För 2023 är timarvodet 1476 kr per timme och 1350 kr per timme för tidsspillan, exklusive moms. Det är staten, genom domstolen, som beslutar om försvarsadvokatens ersättning och som betalar försvarsadvokatens arbete. Men om du döms kan du behöva betala tillbaka hela eller delar av kostnaden till staten, beroende på din ekonomi. Den som har inkomster på mer än 260 000 kr per år, inte har barn under 18 år och inte har skulder hos Kronofogden kan få betala tillbaka hela summan till staten (även kostnaden för målsägandebiträdet om sådan finns). Den som döms till ett längre fängelsestraff får i regel inget återbetalningskrav.

Om du anlitar en privat försvarare är det upp till dig och advokaten att komma överens om en prismodell. Om du frikänns kan du få ersättning för dina försvararkostnader. Vanligtvis upp till domstolsverkets timkostnadsnorm. 

Hur blir man försvarsadvokat?

För att bli advokat ska man först avlägga en juristexamen. Juristutbildningen är en universitets/högskoleutbildning på 270 hp (4,5 år). När detta är avklarat med godkända betyg ska man arbeta minst 3 år som biträdande jurist på en advokatfirma (eller i egen juristverksamhet med vissa särskilda omsättningskrav). Man ska också gå 3 obligatoriska advokatkurser samt avklara två examinationer, en skriftlig och en muntlig. Slutligen, när alla andra krav är uppfyllda och examinationer godkända, kan man ansöka om inträde i advokatsamfundet. Då ska juristen skicka in referenser, dvs. i princip alla professionella aktörer som juristen har mött i sitt yrke ska få tillfälle att yttra sig om juristens lämplighet (advokater, åklagare, domare m.m.). Om tillräckligt många tillstyrker ansökan så kan advokatsamfundet godkänna ansökan och bevilja inträde i Sveriges advokatsamfund. Nu får juristen byta titel på sitt visitkort och istället titulera sig som advokat. Begreppet försvarsadvokat är egentligen ingen formell titel. Det är helt enkelt en advokat som arbetar som försvarare. Men en advokat som titulerar sig som försvarsadvokat bör vara specialiserad inom det området och ha viss erfarenhet av brottmål och att försvara klienter. 

Har jag rätt att få en försvarsadvokat?

Om du är misstänkt för brott har du alltid rätt att anlita en försvarsadvokat. Det gäller även exempelvis hastighetsöverträdelse. Detta är dock en privat försvarare som du får betala för själv.

 

Om du däremot är misstänkt för ett allvarligare brott (minst 6 månaders fängelse) eller om du är anhållen/häktad ska du i regel få en offentlig försvarare förordnad om du begär det. En offentlig försvarare ska också utses om den misstänkte har behov av en försvarare på grund av utredningen av brottet, om det är oklart vilken påföljd som ska väljas eller om det finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden.

 

Den som är under 18 år och misstänkt för brott ska alltid få en försvarsadvokat om det inte är uppenbart onödigt.

Hur väljer jag försvarsadvokat?

Du kan alltid, oavsett misstanke, begära att få en försvarsadvokat. Om du har rätt till en offentlig försvarare förordnas en försvarsadvokat av tingsrätten. Du ska meddela polisen att du vill ha en försvarsadvokat och du bör också berätta vilken försvarsadvokat du vill ha. Du kan exempelvis ange namnet på försvarsadvokaten eller att du önskar en försvarsadvokat från en viss advokatbyrån, exempelvis att du önskar en försvarsadvokat från Advokatfirman COBRA.

Om du inte vet namnet på en försvarsadvokat eller advokatfirma så kommer tingsrätten, om du har rätt till en offentlig försvarare, att förordna en försvarsadvokat åt dig efter en turordningslista. Då kan du i princip få vem som helst som anmält intresse att åta sig uppdrag som offentlig försvarare. Det bästa är att uppge namnet på den försvarsadvokat som man känner förtroende för istället för att chansa.

OBS! Tänk på att om du blir anhållen eller häktad så kan du inte Googla efter en försvarsadvokat och du kan inte heller ringa. Det är därför alltid bra att lägga ett par försvarsadvokaters namn på minnet.

Jag har fått en försvarsadvokat som jag inte känner förtroende för. Kan jag byta?

Det är viktigt att samarbetet mellan försvarsadvokaten och klienten fungerar. Förtroendet är oerhört viktigt för att resultatet ska kunna bli så bra som möjligt. Om du av någon anledning känner att samarbetet inte är optimalt kan du begära att få byta försvarsadvokat. För att få byta advokat krävs dock särskilda skäl. Det är ganska vanligt att tilltalade begär att få byta försvarsadvokat, särskilt om den tilltalade blir dömd i tingsrätten, men det räcker alltså inte med att man begär ett byte. Det måste finnas speciella omständigheter för att bytet ska godkännas av rätten. Det kan exempelvis vara att man inte har samma syn på hur försvaret ska bedrivas eller att det av någon anledning finns ett bristande förtroende för försvarsadvokaten.

 

Om brottsmisstanken är av allvarligare slag kan det ofta vara lättare att få byta, men det finns ingen sådan regel. 

 

Har man redan fått byta en gång krävs det synnerliga skäl för att få byta en gång till. Synnerliga skäl innebär att det ska finnas mycket starka skäl av undantagskaraktär.

 

Är din försvarsadvokat inte en offentlig försvarare utan en som du själv anlitat kan du byta helt fritt och hur ofta du vill. Var dock noggrann med att informera domstolen om ditt byte. 

bottom of page