top of page

Uppdrag

Vi på Advokatfirman COBRA AB arbetar främst med brottmål som offentliga försvarare eller som målsägandebiträde. Vi arbetar inte exklusivt med brottmål utan åtar oss även andra uppdrag som vi har särskild erfarenhet av.

Offentlig försvarare

Är du misstänkt för brott har du alltid rätt att försvaras av en advokat, även kallat försvarsadvokat. I vissa fall, exempelvis om det gäller brott som inte är ringa, om du blir anhållen eller om det finns särskilda skäl kan du få en offentlig försvarare, som utses av domstolen. Vi åtar oss uppdrag både som privat försvarare och offentliga försvarare. För att du ska få någon av advokaterna på COBRA ska du som regel uppge att du vill ha en advokat från advokatfirman COBRA eller att du uppger namnet på den advokat från COBRA som du vill ha.

Om du har utsatts för ett allvarligt brott kan du ha rätt att biträdas av ett målsägandebiträde. Det är i regel en advokat eller en jurist på en advokatbyrå som arbetar med brottmål. Precis som en offentlig försvarare har ett målsägandebiträde i uppdrag att tillvarata din rätt och bevaka dina intressen. Ett målsägandebiträde följer med på förhör och rättegångar. Ett målsägandebiträde kan vara ett bra stöd för dig som blivit utsatt för brott som också kan förbereda dig på rättegången samt framställa skadeståndsanspråk.

Vill du att någon av advokaterna från COBRA förordnas som ditt målsägandebiträde? Då ska du uppge det till polisen, åklagaren eller tingsrätten. Du kan uppge att du vill ha en av advokaterna från advokatfirman COBRA eller namnet på den advokat du skulle vilja ha.

Målsägandebiträde
Tvångsmål & Offentliga mål

I en del ärenden kan man som enskild part få ett offentligt biträde. Ett offentligt biträde är en advokat eller jurist på en advokatbyrå som har i uppgift att tillvarata din rätt och bevaka dina intressen i ärenden där en myndighet är motparten. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde inom tvångsmålen LPT, LRV, LVU & LVM. Detta är ärenden där vård ska ges en viss person med tvång. Det kan vara ärenden där barn far illa i hemmet eller som har ett skadligt beteende som gör att det finns anledning att omhänderta barnen. Det kan handla tvångsvård av psykiskt sjuka personer, missbrukare eller personer som dömts till rättspsykiatrisk vård.

Utöver ovan kan man även få ett offentligt biträde enligt utlänningslagen om man blir omhändertagen av polis därför att man inte har rätt att vistas i Sverige (förvar) eller om man söker asyl.

Ombud i Tvistemål

Vi har lång erfarenhet av civilrättsliga processer. Främst åtar vi oss uppdrag inom områdena fordran (dvs. om parterna är oense om pengar), köprätt, skadestånd och tvister om barns boende, umgänge och vårdnad.

bottom of page